Jour- och familjehem


Våra familjehem har tillgång till personal på Framtidståget dygnet runt.

Varje enskilt familjehem tilldelas en konsulent som i sin roll är ansvarig att ge familjehemsföräldrarna det stöd de behöver.

Konsulenten ska hjälpa familjehemmet att bearbeta och utveckla eventuella påfrestningar i sin roll som familjehem.

Familjehemsföräldrarna får alltid vägledning för att skapa en gemensam syn över hur barnet/ ungdomen ska kunna hanteras och vad denne är i behov av för stöd, inte bara i sin nuvarande situation, utan även på lång sikt.

BBIC

Framtidståget utgår från BBIC i samarbete mellan familjehem och uppdragsgivare, för att kunna följa upp utvecklingen hos barn och ungdomarna under placeringstiden.

Vi jobbar med individuella arbetssätt för att utsatta barn och ungdomar ska få så bra hjälp som möjligt. Vi utgår från MI-strukturerade samtal, kognitiv ekonomisk träning samt organisation och uppföljning av praktik och skolgång.

Framtidståget ger även de som är i behov, chansen att få hjälp ifrån beroendemottagning eller hos vår egen beroendeterapeut, där vi följer upp behandlingen hos barnet/ungdomen.

Inskrivningsförfarande

När en förfrågan inkommer till Framtidståget diskuteras denna mellan familjehemskonsulenterna, föreståndare och annan adekvat person. Det görs en kartläggning och de familjer som anses vara lämpligast för uppdraget diskuteras, sedan skickas förslag till berörd handläggare tillsammans med fullständig utredning av familjen.

Inför samtliga placeringar fås information av berörd handläggare och kompletteringsunderlag kan komma att begäras för förberedelse av inskrivningen.

Vid vissa fall kan riskbeteenden såsom missbruk, våld, kriminalitet eller psykisk ohälsa finnas. Därför upprättas en riskbedömning och en handlingsplan tillsammans med barnet/ ungdomen.